top of page

媽媽必睇!!

(打開留言即睇影片)

【即場示範–馬來西亞古法紮肚法】

大力士爸爸單靠蠻力紮肚就得?

主持:路婉儀註冊護士

嘉賓:註冊助產士黃詠

(影片來源:D100《醫護同行 最前線》)

2 次查看0 則留言

Kommentare


bottom of page